Blog ida ne’e hanesan Arquivo ida ne'ebe akumula informasaun konaba Sub-distrito Cailaco iha tempu passado no ohin loron nian....

Arquivo Imagem C.M.H Posto Militar Cailaco 1930Poerema


Uma Antigo


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arquivo