Blog ida ne’e hanesan Arquivo ida ne'ebe akumula informasaun konaba Sub-distrito Cailaco iha tempu passado no ohin loron nian....

Natar Mautalo-Cailaco

Hare ba foho Lesu Luli


Hare ba foho Atabae


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arquivo