Blog ida ne’e hanesan Arquivo ida ne'ebe akumula informasaun konaba Sub-distrito Cailaco iha tempu passado no ohin loron nian....

C.M.H Posto Militar Cailaco, 1930

 
Nee iha Nunulau. posto nunulau kontrui iha 1927 (bazeia ba prasasti nebe sira tau iha parede uma Nunulau). Iha Antonio Macedo nia tempo. Uluk naran posto Militar Cailaco.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arquivo