Blog ida ne’e hanesan Arquivo ida ne'ebe akumula informasaun konaba Sub-distrito Cailaco iha tempu passado no ohin loron nian....

Memoria balun Saudoso Komandante Nino Koni Santana iha Kumunenu Foho Loelaco 1994

 

Photo Memoria balun Saudoso Komandante Nino Koni Santana iha Kumunenu Foho Loelaco Cailaco nia tutun 1994 bainhira Saudoso ne'e dader san pasa ravista formatura tuir ho deklarasaun ba mundu hodi desafia propoganda Suharto katak Falintil la iha ona. Iha fatin ne'e maka 1725-1726 povo Cailaco Revolta Kolonialista portugues iha fatin ne'e mos iha Abrigo nebe Boaventura rasik mak monta iha 1912 molok revolusaun iha Manufahi, iha fatin ne'e mos konsentrasaun liurai Timor oan sira hodi funu kontra Liurai Majapahit antez malae mutin mai, iha fatin ne'e mak maka 1974-1978 povo sira konsentra ba no iha fatin ne'e mos povo sira halai subar ba durante II guera mundial iha fatin ne'e mos 1999 povo konsentra hafoin Indonesia lakon votasaun.


1 komentar:

  1. furak teb-tebes husi imagen ne'e nakonu ho istoria inspirativu ba jerasaun foun atu banati tuir no sente tuku fuan tebes wainhira hare imagen ne'ebe nakonu ho sofrementu....agraedese tebes bele husik hela memoria ne'e ba jerasaun foun...

    BalasHapus

Arquivo