Blog ida ne’e hanesan Arquivo ida ne'ebe akumula informasaun konaba Sub-distrito Cailaco iha tempu passado no ohin loron nian....

Uma Lulik


       Saida mak Uma Lulik ? 
         Uma Lulik ka Uma Lisan, hanesan uma ida nebe konsidera sagradu ba Timor oan hotu-hotu. Uma Lulik ne’e ita hetan tutan husi visi avo sira iha tempu uluk liu ba. Uma Lulik mos hanesan fatin ida nebe ita halo ceremonia ka ritual sagradu sira iha laran. Sasan sira nebe ita konsidera lulik sei rai iha Uma Lulik nia laran. Nune’e Uma Lulik ida-idak iha valor nebe aas tebes ba Timor oan sira nia moris. Ho Uma Lulik , relasaun entre ema individual, familia, ka knua sira sei hametin. Iha Uma Lulik nia laran, ita sei fiar malu, respeitu malu, hanai malu

                                    (Uma Fukun Uma slala Rae Ubu, Lia Nain Andre Da Costa Soares, Cailaco, Bobonaro)


no kuinhese malu diak liu tan. Wainhira ita la iha Uma Lulik , nudar Timor oan, ita sei namlele. Ita la iha abut ida nebe metin. Ita la fi ar malu no la respeita malu. Nune’e wanhira la iha Uma Lulik , Timor Oan sira sei moris hanesan animal fuik ida, sei la iha respeitu ba malu, la fiar malu, no konfl itu sei mosu bebeik, ita moris la hakmatek, hafuu malu hanesan busa ho laho.Ho Uma Lulik , ita sei kuinhese Bandu, lei no ordem nebe ita nia visi avo sira rai hela ba ita. Sosiadade ida-idak nebe moris hamutuk iha Uma Lulik bo’ot ida nia okos, sei iha sira nia Bandu rasik. Ho bandu ida ne’e, sira sei respeita malu, hanai malu, iha relasaun diak ba malu no iha unidade ba malu nebe metin.Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arquivo