Blog ida ne’e hanesan Arquivo ida ne'ebe akumula informasaun konaba Sub-distrito Cailaco iha tempu passado no ohin loron nian....

Administrador Antonio Macedo Postu Cailaco 1928

Administrador Antonio Macedo, Militar ida ho nia posto Segundo Sargento. Iha nia tempo Postu Cailaco nia iha Poerema, 1928.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arquivo