Blog ida ne’e hanesan Arquivo ida ne'ebe akumula informasaun konaba Sub-distrito Cailaco iha tempu passado no ohin loron nian....

UNJESCA

UNIAUN JUVENTUDE E ESTUDANTE CAILACO ( Maliana-Colegio)

  Unjesca organizasaun ida ne'ebe halibur Juventude ho estudante sira ne'ebe iha Maliana no Colegio,................................................................................................................................ne;e ex:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arquivo