Blog ida ne’e hanesan Arquivo ida ne'ebe akumula informasaun konaba Sub-distrito Cailaco iha tempu passado no ohin loron nian....

Sub-Distrito Cailaco

MAPA 
Sub-Distrito Cailaco - Distrito de Bobonaro
Timor Leste

Sub-Distrito Cailaco hola parte husi Distrito Bobonaro, iha suco 8 mak hanesan tuir mai nee :
- Atudar
- Dau Udo
- Goulolo
- Guenu Lai
- Mapana
- Meligo
- Purugua
- Raiheu

Kapital Sub-Distrito Cailaco Maka Marco.

Sub-Distrito Cailaco  Baliza ho Sub-Distrito Atabai,Sub-Distrito Maliana, Distrito Ermera e Distrito Liquica.
Sub-Distrito Cailaco iha Lian Etino ka Materna ida deit Maka Lian Kemak.
Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arquivo