Blog ida ne’e hanesan Arquivo ida ne'ebe akumula informasaun konaba Sub-distrito Cailaco iha tempu passado no ohin loron nian....

Residencia Administrador Antonio Macedo, iha Nunulau 1928

Residencia Administrador Antonio Macedo, iha Nunulau 1928

2 komentar:

Arquivo