Blog ida ne’e hanesan Arquivo ida ne'ebe akumula informasaun konaba Sub-distrito Cailaco iha tempu passado no ohin loron nian....

Tempo administrador Antonio Macedo 1920

Administrador Antonio Macedo, Militar ida ho nia posto Segundo Sargento. Iha nia tempo Postu Cailaco nia iha Poerema, 1928.


arquivo universidade lisboa nia. Ne sei iha tempo administrador Antonio Macedo, nia bei oan sei moris. Nia beioan naran luis macedo. Antonio Macedo sai administrador iha dekade 1920an iha Cailaco. Sira hatene persis historia Cailaco nia. Sira mos hatene hotu administrador ikus iha Cailaco mak Antonio Correia. Nee postu muda mai Kota Ginala tena.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arquivo