Blog ida ne’e hanesan Arquivo ida ne'ebe akumula informasaun konaba Sub-distrito Cailaco iha tempu passado no ohin loron nian....

Autor Livro "to plant Cailaco / A Planta de Cailaco" Narrate: Father Artur Basilio of sá.

Amu Ida nee mak hakerek book "to plant Cailaco /  A Planta de Cailaco" Narrate: Father Artur Basilio of .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arquivo